Novosti

ESF PROJEKT

03.07.2017.

Zapocela je provedba projekta Unaprjedjenje kapaciteta zenskih organizacija za ucinkovit menadjment volontera koji se provodi u okviru Operativnog programa Ucinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda, poziva Podrška organizatorima volontiranja za unaprjedjenje menadzmenta volontera i provedbu volonterskih programa.


Cilj projekta je unaprjedjenje kapaciteta OCD-a i institucija na podrucju Bjelovarsko-bilogorske, Grada Zagreba, Licko-senjske, Pozeško slavonske i Primorsko-goranske zupanije za menadzment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete pruzanja pomoci i podrške zenama koje su prezivjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukacije za menadzment volontera za predstavnice partnerskih organizacija i volonterke te za pruzanje pomoci i podrške zenama kao i na promotivne aktivnosti o mogucnostima volontiranja u OCD-ima koje pruzaju pomoc i podršku zenama. Projekt ce se provoditi dvije godine.

› arhiva novosti