Novosti

"Udruženim naporima - Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja"

19.04.2013. U procesu zagovaranja za ratifikaciju Konvencije za suzbijanje nasilja protiv žena - Istanbulska konvencija èlanice Centra za žene žrtve rata - ROSA održale su sastanke s razlièitim institucijama.

U Hrvatskom saboru, Odboru za ravnopravnost spolova održan je sastanak s predsjednicom Odbora Nansi Tireli na kojem je prezentiran projekt i njegove aktivnosti, te dogovorena daljnja suradnja u procesu zagovaranja za ratifikaciju Konvencije. Sastanak je održan 26.ožujka 2013.
U uredu za ljudska prava i prava manjina 5. travnja održan je sastanak s ravnateljem Brankom Soèancem i njegovom suradnicom Lanom Velimiroviæ Vukaloviæ. Na sastanku smo dobile informaciju da je ovaj ured bio nadležan za prijevod Konvencije te da je istu proslijedio Ministarstvu socijalne politike i mladih. Dogovorena je daljnja suradnja i razmjena informacija.
U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova 19. travnja, susrele smo se s Pravobraniteljicom Višnjom Ljubièiæ te je informirale o projektu i procesu zagovaranja za ratifikaciju Konvencije. Dogovorena je buduæa zajednièka suradnja i planiranje aktivnosti na lokalnom nivou.

› arhiva novosti