Novosti

Suradnjom do razvoja

Projekt je financiran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

11.04.2013. Projekt djeluje na prijenos modela dobrih praksi iz Hrvatske koje se tièu ukljuèivanja OCD u konzultacije s državom, kako bi se poboljšao i osnažio status i održivost civilnog društva te razvila ravnopravnija i sigurnija suradnja s postojeæim državnim tijelima, te potaklo osnivanje novih važnih državnih institucija nadležnih i nužnih za suradnju i razvoj NVO sektora u Srbiji.

Projekt meðunarodne razmjene provodi se u partnerstvu Centra za žene žrtve rata iz Zagreba i Autonomnog ženskog centra (AŽC) iz Beograda koji je koordinirajuæa organizacija Mreže Žene protiv nasilja, te inicijator/aktivni èlan još tri mreže: Mreža Žena u crnom, Mreža ŽeneSiromaštvoRazvoj i Mreža za Evropski ženski lobi. Autonomni ženski centar je jedna od prvih i najistaknutijih feministièkih organizacija u Srbiji. Inicirao je i logistièki poržao veæinu od navedenih mreža. Takoðer facilitira najveæu mailing listu za pitanja ženskih ljudskih prava i položaj žena u Srbiji "Ženska posla", na koju je ukljuèena 801 adresa ženskih organizacija i aktivistkinja, kao i institucija rodne ravnopravnosti u Srbiji. Navedene ženske mreže imaju èlanstvo od preko èetrdeset organizacija iz razlièitih dijelova Srbije.

Cilj projekta jest osnažiti i doprinijeti izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji kako bi se kroz javno djelovanje, kampanje, zagovaranja i druge oblike pritiska na lokalnu i nacionalnu vlast doprinijelo transformiranju i demokratizaciji društva na podruèju zaštite ljudskih prava, borbe protiv nasilja nad ženama, tranzicijske pravde, antimilitarizma te uspostavio ravnopravan dijalog s institucijama vlasti.

Primarana ciljnu skupina su èlanice èetiri mreža nevladinih organizacija u Srbiji: Mreža Žena protiv nasilja, Mreža Žene u crnom, Mreža ŽeneSiromaštvoRazvoj, Mreža za Evropski ženski lobi - Srbija, te državne i lokalne institucije s kojima suraðuju. Mreža Žena protiv nasilja okuplja 23 organizacije iz 15 gradova širom Srbije, Mreža ŽeneSiromaštvoRazvoj okuplja 39 organizacija iz 24 grada, Mreža za Evropski ženski lobi - Srbija broji 19 organizacija èlanica, ali obzirom da su neke od organizacija pripadnice svih èetiriju mreža, okvirno procjenjujemo da æemo u okviru projekta direktno suraðivati s preko 40 ženskih nevladinih organizacija iz Srbije. Takoðer u primarnu ciljnu skupinu spadaju i predstavnici/ce mehanizama rodne ravnopravnosti i drugih institucija koje u Srbiji rade na suzbijanju nasilja protiv žena, te državne institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini, nadležne za civilnog društvo i uspostavu rodne ravnopravnosti, u svim regijama Srbije.

Sekundarna ciljana skupina su èlanovi/ice drugih NVO u Srbiji, institucije s kojima suraðuju, žene koje su preživjele razlièite oblike rodno utemeljenog nasilja, druge ugrožene i marginalizirane skupine graðana i graðanki Srbije te šira javnost. Dodatna vrijednost projekta jest što djelovanjem kroz mreže multipliciramo uèinke i broj krajnjih korisnika/ca.

Aktivnostima ovog projekta prenositi æemo iskustva OCD u Hrvatskoj, razvoj i principe umrežavanja, osnovne principe suradnje i izazove u suradnji mreža i pojedinaènih organizacija s državnim tijelima. Predoèit æemo prednosti i nedostatke razlièitih izbora suradnje unutar OCD, te na taj naèin osnažiti moguænosti kvalitetnog izbora izmeðu modela i opcija koje su im na raspolaganju. Pružit æemo na uvid oblike i transformacije kroz koje su prošle nevladine organizacije te državna tijela u procesu pristupa EU. Vrlo je važno predstaviti na koji se naèin država, ali i lokalna vlast u Hrvatskoj transformirala kroz osnivanje Vladinog ureda za udruge i Zaklade za razvoj civilnog društva. Decentralizacija djelovanja te podrške doprinijela je održanju organizacija izvan glavnog grada koje su imale najviše problema u svom kontinuiranom djelovanju.

Projekt æe se realizirati kroz slijedeæe aktivnosti:

1. Konzultacije i suradnja projektnih timova CŽŽR-ROSA i AŽC-a. .

2. Studijska posjeta predstavnica nevladinih organizacija Srbije organizacijama zaduženima za uspostavljanje suradnje i podrške OCD u Hrvatskoj

3. Seminar za OCD iz Srbije tema - transformiranje manjih lokalnih organizacije koje rade na suzbijanju nasilja protiv žena (SOS linije i savjetovališta) -

4. Seminar za OCD i institucije iz Srbije - formalno i neformalno umreževenje nevladinih organizacija i ukljuèivanje u rad tijela koja rade ne direktnim servisima potpore žrtvama nasilja te sudjeluju u procesu donošenja zakonskih rješenja i podzakonskih akata.

5. Seminar za OCD iz Srbije - tranzicijska pravda, iskustva u suradnji s Haškim sudom, feministièki pristup pravdi, suoèavanje s prošlošæu u RH.

6. Seminar za OCD i institucije iz Srbije - iskustva pristupanja EU, transformacije u organiziranju djelovanja OCD, predpristupni fondovi, partnerstva, iskustva zemalja koje su postale èlanice EU.

Oèekivani rezultati ovog projekta su:

1. Poveæanje kapaciteta do èetrdeset ženskih nevladinih organizacija u Srbiji kako bi se državnim tijelima nametnule kao relevantan i ravnopravan faktor, te osigurale svoju dugotrajnu i sigurnu održivost.

2. Multipliciranje novosteèenih znanja, dobrih praksi i iskustava iz Hrvatske kroz mreže na široki broj NVO i aktivistkinja u Srbiji. Uèesnice ovog projekta iz Srbije æe prenijeti steèeno znanje i informacije na sastancima svojih 40 organizacija i na sastancima èetiriju mreža.

3. Uspostava bolje i ravopravnije suradnje relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje se zalažu za ženska prava u Srbiji, a koja æe se realizirati kroz daljnje dogovore o suradnji i ukljuèivanje predstavnica ženskih NVO u radna tijela za donošenje zakona i ostalih relevantnih dokumenata.

› arhiva novosti