Novosti

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja

Projekt je financiran sredstvima EU

11.04.2013. Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uvjeta za dostizanje demokracije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno ukljuèivanje i usklaðivanje sa evropskim vrijednostima. Pored toga, projekt je usmjeren na jaèanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praæenje i zagovaranje u podruèju zaštite žena od rodno uvjetovanog nasilja, kroz dugoroènu regionalnu suradnju i uèenje iz iskustva EU.

Oèekivani rezultati projekta:

1. Razvijena znanja i veštine ženskih organizacija za aktivno sudjelovanje u javnom dijalogu i utjecaj na donosioce odluka u podruèju zaštite od rodno uvjetovanog nasilja.
2. Uspostavljen dijalog izmeðu ženskih organizacija/mreža i donosioca odluka o usklaðivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja s Konvencijom Vijeæa Evrope.
3. Ojaèani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praæenje mjera za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja i socijalno ukljuèivanje na lokalnom nivou.
4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praæenje primjene zakona i politika u vezi s Konvencijom Vijeæa Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti:

1. Razvoj znanja i vještina (seminari, radionice, treninzi) ženskih organizacija i mreža za sudjelovanje u dijalogu i utjecaj na donosioce odluka i izvršitelje.
2. Aktivnosti javnog zagovaranja (kampanja i konferencije) u vezi sa ratifikacijom i usklaðivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije VE. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapreðenje zakona i politika.
3. Jaèanje kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praæenje primjene lokalnih politika.
4. Praæenje i procjena efekata primjene odredbi Konvencije VE.

Nositelj projekta je Autonomni ženski centar (Srbija).
Partnerske organizacije na projektu su Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savjet za ravnopravnost spolova - SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska).

› arhiva novosti